« تل الرمیده» ، 300 خانواده فلسطینی در محاصره صهیونیست ها