امام جمعه سنندج: مسلمانان حقوق یکدیگر را رعایت کنند