افتتاح پروژه آبرسانی روستای زربوت شهرستان بابل توسط جهادگران