تاکید امام جمعه کرج بر اختصاص اعتبارات بیشتر به ورزش البرز