توافق با شرکت‌های بین المللی برای اجرای پروژه‌های نفتی