عملیات آواربرداری پایه های سکوی 13A شهریورماه شروع شد