هدف دشمن از قرائت ناصحیح اسلام، انحراف افکار عمومی است