امام جمعه گتوند: مردم ، دولت را در اجرای طرح سرشماری یاری کنند