اگر مورچه هم‌قد انسان بود با سرعت 83 کیلومتر بر ساعت راه می‌رفت