شل در آینده نزدیک بصورت مستقیم در ایران سرمایه گذاری می کند