ارتش روسیه پنج ماهواره جاسوسی فوق دقیق تحویل خواهد گرفت