تعاملات بانک‌های جهانی فرصتی برای بازیابی جایگاه بین المللی