اشاعه فرهنگ مقابله باظلم و ولنگاری پیام کاروان کربلا بود