امام جمعه پیشوا: سکوت مجامع بین المللی در برابر جنایات عربستان در یمن محکوم است