امام جمعه جیرفت: عاشورا نپذیرفتن ذلت را به ما آموخت