اعلام یک سال عزای عمومی در تایلند به دلیل مرگ پادشاه