حمایت ویژه شهرداری رویان از گردشگران کشورهای اسلامی