ارتش سوریه بر روستای «الدیرخبیه» در حومه دمشق مسلط شد