دستور کشتار مردم یمن در اتاق جنگ کارشناسان صهیونیستی صادر می شود