جریانات برای انتخابات، برنامه‌ریزی اخلاق محور داشته باشند