اظهار نظر طایفه‌ای ترکیه و عرب‌های خلیج فارس درباره آزادی موصل