امام جمعه بوشهر: کارنامه آل سعود از آغاز تاکنون ننگین است