امام جمعه موقت میامی گفت: جهاد اقتصادی موجب رونق کارورفع بیکاری است