پاکستان و جمهوری آذربایجان در حوزه نظامی-دفاعی همکاری می کنند