مجتبی حسینی: از نظر فکری ارتباط نزدیکی با یحیی داشتم