وقت یکسان سازی نرخ ارز رسیده است؟/ آموزش نظام‌مند مفاهيم بيمه در مدارس كشور آغاز شد