برنج کمتر از 12 هزار تومان برای کشاورز صرفه اقتصادی ندارد