امام جمعه دورود: مهمترین درس عاشورا تبدیل تهدید دشمن به فرصت است