امام جمعه فردیس: بایدحسینی وار درمقابل یزیدیان زمان بایستیم