امام جمعه خرمشهر جنایت عربستان سعودی در بمباران یک مراسم سوگواری در یمن را محکوم کرد