بیانیه شدید اللحن عراق علیه عربستان/ همه می‌دانند که تروریست‌ها از کجا تغذیه می‌شوند