جواد منصوری: کشورهای آسیایی از جمله آ.سه.آن تمایل خوبی برای رابطه با ایران دارند