امام سجاد (ع) با بصیرت و تدبیر مسیر مبارزه را انتخاب می کرد