زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا باید به یک فرهنگ عمومی تبدیل شود