تفاهم نامه جدیدی در حوزه بانکی میان ایران و پاکستان امضا نشده است