بهترین اقدام مردم در حوادث "دست نزدن" به مصدوم است