بهترین راه مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن حفظ ارزش های دینی است