امام جمعه بیرجند: امام حسین(ع) برای اصلاح جامعه قیام کرد