امام جمعه قم: نهضت عاشورا برای تحقق امر به معروف و نهی از منکر شکل گرفت