روند الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی نباید طولانی شود/کسب سهم از بازارهای جهانی مشروط به ارتقای تولید