بومی سازی ساخت قالب های سنگین ؛دستاوردی برآمده از تحریم