غفلت از مسائل فرهنگی و ارزش های اسلامی برای جامعه زیانبار است