هماهنگ کننده روند سازش در خاورمیانه نسبت به انفجار اوضاع در نوارغزه هشدار داد