برخی ایراد می‌گیرند که نباید به سوریه و یمن کاری داشته باشیم