آمادگی اولاند برای شرکت در گفتگوهای 4 جانبه اوکراین