دستگیری تروریست ها ازفاجعه ای بزرگ در فارس جلوگیری کرد