تداوم عزت و اقتدار میهن اسلامی در گرو تبعیت از ولی فقیه است