کاهش خرافات و ناهنجاری در عزاداری های امسال چشمگیر بود