جریان شناسی مردم از عاشورا موجب علاقه آنان به تفکر عاشورایی شد