رویترز: اوباما درباره عملیات نظامی مستقیم در سوریه با مشاورانش گفت وگو می کند